Wspólnie tworzymy przyszłość Krakowa, moje inicjatywy na rzecz lepszego miasta

Praca w Radzie miasta Krakowa to nie tylko doglądanie lokalnego podwórka to także, a może przede wszystkim, działalność na rzecz całego miasta. W mijającej kadencji władz samorządowych Krakowa pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady miasta Krakowa oraz kierowałem komisją odpowiedzialną za dialog społeczny. Ponadto podjąłem wiele działań i inicjatyw na rzecz bardziej przyjaznego nam, mieszkańcom Krakowa, miasta, ochrony istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych. Te wszystkie moje działania chciałbym Państwu teraz przybliżyć.

Otworzyć samorząd na mieszkańców

To moje najważniejsze zadanie i mój cel odkąd został mi powierzony przez Państwa mandat radnego miasta Krakowa. Uważam, że mieszkańcy nie tylko podczas wyborów mają prawo decydować o swoim mieście i swoim najbliższym otoczeniu: osiedlu, dzielnicy. Taka praktyka musi stać się codziennością w działalności Rady miasta Krakowa, Urzędu miasta Krakowa, czy też krakowskich rad dzielnic. Krakowski budżet obywatelski, którego byłem współtwórcą to tylko jedno z potencjalnych pól aktywności mieszkańców. Szczególnie duże możliwości stwarza projektowanie partycypacyjne. W ramach warsztatów krakowianie mogą uczestniczyć w urządzaniu swojego najbliższego otoczenia, projektując: miejski park, osiedlowy skwer, czy też pobliski zieleniec. Byłem inicjatorem tego procesu w Krakowie w ramach tworzenia Parku Reduta. Park Reduta został zaprojektowany przez mieszkańców, w taki sam sposób tworzone będą Bulwary Białuchy, czy też założenia do projektu rewitalizacji miejskich parków.

Chcąc doprowadzić do zwiększenia udziału krakowian w zarządzaniu miastem, doprowadziłem do reformy krakowskich Dzielnic, a także nowelizacji Statutu miasta Krakowa. Nowy statut daje mieszkańcom prawo zgłaszania pod obrady Rady miasta Krakowa projektów uchwał oraz zapewnia im szeroki dostęp do informacji publicznej. Zmiany w funkcjonowaniu dzielnic przybliżyły działalność tych jednostek do faktycznych problemów krakowian. Mieszkańcy mogą zgłaszać pod obrady rady dzielnicy swoje projekty uchwał. Wprowadziłem również mechanizm konsultowania planowanych przez dzielnice remontów i inwestycji oraz zapewniłem realizację na poziomie dzielnic budżetu obywatelskiego. Wielu ekspertów uważa, że wprowadzone z mojej inicjatywy rozwiązania reformujące dzielnice są jednymi z najlepszych w kraju.

Najtrudniejszym wyzwaniem, przed jakim stanąłem w obecnej kadencji Rady miasta Krakowa, było przeprowadzenie reformy procedury konsultacji społecznych. Opinie mieszkańców jak też ich uczestnictwo w konsultacjach organizowanych przez miasto jednoznacznie wskazywały na konieczność pilnych zmian. Dzięki mojej inicjatywie Rada miasta Krakowa zleciła opracowanie raportu zwanego Białą Księgi Konsultacji Społecznych. Dokument ten potwierdził zastrzeżenia do procesu organizowania konsultacji społecznych w naszym mieście. Efektem Białej Księgi było powołanie przez Prezydenta miasta Krakowa zespołu, który pod moim współprzewodnictwem opracował nową procedurę konsultacji społecznych. Procedura przyjęta przez Radę miasta Krakowa we wrześniu br. stwarza podstawy do zapewnienia pełnego udziału mieszkańców w procesach konsultacyjnych. Jednak jej sukces zależeć będzie w dużej mierze od aktywności obywatelskiej i stosowania przez urząd, jednostki miejskie jej postanowień. 

Zielonym do góry!

Bardzo ważnym obszarem mojej aktywności są działania związane z ochroną terenów zielonych. W roku 2015 zaproponowałem zmiany w prawie umożliwiające samorządom wywłaszczanie za odszkodowaniem prywatnych terenów ujętych w planach miejscowych jako tereny zielone z przeznaczeniem pod urządzanie nowych parków i ochronę parków już istniejących. Rada miasta Krakowa przyjęła przygotowaną przeze mnie rezolucję do Sejmu i Rządu RP poprzedniej kadencji. Zmiany w prawie weszły w życie 1 stycznia 2016 r., dając samorządom w całej Polsce narzędzie do ochrony terenów zielonych.

Kolejną moją „zieloną” inicjatywą było doprowadzenie do przyjęcia przez Radę miasta Krakowa programu współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Dzięki moim działaniom miasto reguluje stany prawne ogrodów działkowych, nadając prowadzącym je stowarzyszeniom ogrodowym tytuły prawne do nieruchomości je tworzących. Efektem realizacji programu jest ochrona przed zabudową ważnych dla wielu krakowian terenów zielonych często znajdujących się w pobliżu centrum miasta.

Jednak najważniejszym moim pomysłem na ochronę krakowskich terenów zielonych było zainicjowanie programu zalesiania miasta Krakowa. Obecnie krakowskie lasy stanowią nieco ponad 4% powierzchni miasta, dzięki programowi w roku 2040 powierzchnia zalesień wzrośnie dwukrotnie, w naszym mieście przybędzie ponad 1200 hektarów nowych lasów. Pierwsze zalesienia zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, na terenie Nowej Huty tworzony będzie nowy Las Wolski, znacznemu powiększeniu ulegnie powierzchnia Lasu Witkowickiego.

Oprócz ww. inicjatyw działam aktywnie na rzecz tworzenia na terenie Śródmieścia Krakowa nowych i ochrony istniejących parków.

Działania antysmogowe

Walka z krakowskim smogiem to jedno z podstawowych zadań krakowskiego samorządu, jako radny miasta Krakowa zawsze wspieram te działania. Z mojej inicjatywy Rada miasta Krakowa przyjęła program rozbudowy sieci centralnego ogrzewania, program likwidacji palenisk węglowych w budynkach będących własnością miasta Krakowa (tzw. krakowska lista wstydu) oraz program termomodernizacji budynków oświatowych.
 

SPRAWOZDANIE Z POŁOWY KADENCJI DZIAŁANIA OGÓLNOMIEJSKIE (grudzień 2016 r.)

Dominik Jaśkowiec sprawozdanie połowa kadencji   Sprawozdanie z moich najważniejszych inicjatyw o charakterze ogólnomiejskim. Sprawozdanie z połowy kadencji Rady Miasta Krakowa (grudzień 2016 r.).


Mam nadzieję, że wymienione powyżej inicjatywy sprawiły, że nasze miasto jest dziś lepiej zarządzane i bardziej otwarte na obywateli. Pozostawiam to Państwa ocenie. Zapewniam jednak, że jako radny zawsze starałem się podejmować decyzje, patrząc na Kraków oczami mieszkańców, którzy oczekują od samorządu sprawnego zaspokajania ich potrzeb oraz wysłuchania ich opinii. Takie podejście nie raz pozwalało mi przekonać innych radnych do zmiany swojego punktu widzenia i podejmowania decyzji korzystnych dla Państwa.

Rada Miasta KrakowaSala obrad Rady Miasta Krakowa

Aktualności dotyczące mojej działalności dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!