GRZEGÓRZKI PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

Krakowskie Grzegórzki
11 KONKRETNYCH DZIAŁAŃ DLA GRZEGÓRZEK

Zapewnić finansowanie niezbędne do utworzenia Parku Grzegórzeckiego.

Utworzyć park linearny Bulwary Białuchy.

Poddać rewitalizacji Bulwary Wisły (na terenie Dzielnicy II) i Park Dąbie oraz zakończyć realizację Super Ścieżki.

Doprowadzić do objęcia ochronnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenu całej Dzielnicy w tym: rejonu Grzegórzek na północ od ulicy Grzegórzeckiej, Olszy pomiędzy rzeką Białuchą a linią kolejową, Wesołej na północ od ulicy Lubicz.

Uchwalić w trybie pilnym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wesoła – rejon ul. Kopernika w celu ochrony tego obszaru przed intensywną zabudową po likwidacji szpitala uniwersyteckiego.

Wybudować basen przy ulicy Eisenberga.

Kontynuować program remontów nakładkowych, doprowadzić do remontu nawierzchni ulic: Daszyńskiego, Dietla, Grzegórzeckiej.

Wprowadzić stałą zasadę: zastępcze linie tramwajowe i autobusowe funkcjonują w okresie remontów bezpłatnie.

Dostosować Małą Obwodnicę Kolejową do potrzeb Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zrealizować przystanki SKA: Dąbie i Olsza.

Wybudować tunelowe przejście pieszo-rowerowe pod Małą Obwodnicą Kolejową na wysokości ulic: Lotniczej i Chałupnika.

Wstępna koncepcja przejścia tunelowego pod Małą Obwodnicą Kolejową na wysokości ul. Lotniczej i ul. Raciborskiego   Wstępna koncepcja projektowa przejścia.


Dostosować tunelowe przejście pod Małą Obwodnicą Kolejową na wysokości ulic: Rakowickiej i Brogi do potrzeb osób niepełnosprawnych i rowerzystów.

Aspekty i wyzwania rozwoju przestrzennego Grzegórzek:

Dzielnica II Grzegórzki zmiany przestrzenne

Opis do rysunku: Punkty od 1. do 3. wyzwania na następną kadencję Rady Miasta Krakowa związane z zagospodarowaniem przestrzennym Dzielnicy. 1. Przystanek SKA Kraków Grzegórzki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, po zakończeniu przebudowy linii kolejowej koniecznym będzie przeprowadzenie remontów nawierzchni ulic m.in.: Daszyńskiego, Dietla, Grzegórzeckiej, zagospodarowanie zgodnie z wolą mieszkańców terenu pod estakadami. 2. Tereny Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika, w związku z przenosinami kliniki do Prokocimia konieczne będzie określenie zasad zagospodarowania tych terenów po likwidacji szpitala tak, aby ich ewentualne nowe przeznaczenie nastąpiło w zgodzie z ładem przestrzennym. Efekt ten można osiągnąć poprzez szybkie uchwalenie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła rejon ul. Kopernika, co jest zadaniem dla Rady miasta Krakowa przyszłej kadencji. 3. Rozpoczęcie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów nieobjętych dotychczas planowaniem przestrzennym: Grzegórzki rejon al. Pokoju, Olsza pomiędzy rzeką Białuchą a linią kolejową, Wesoła na północ od ulicy Lubicz.

Punkty od 4. do 6. Inwestycje związane z Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa. Po zakończeniu obecnie realizowanych inwestycji związanych z utworzeniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej kolejnym etapem powinno być utworzenie czwartej linii SKA w oparciu o Małą Obwodnicę Kolejową Krakowa w tym utworzenie nowych przystanków SKA: 6. Kraków-Dąbie oraz 4. Kraków-Olsza. 5. Pieszorowerowe przejście tunelowe pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Chałupnika.

Punkty od 7. do 12. Rozwój terenów zielonych. 7. Super Ścieżka. 8. Bulwar Białuchy Olsza. 9. Bulwar Białuchy Dąbie. 10. Bulwar Wisły. 11. Park Grzegórzecki. 12. Park Dąbie.

Zobacz więcej:

Park linearny Bulwary Białuchy (kliknij tutaj).

Plan dla Dąbia (kliknij tutaj).

Aktualności dotyczące mojej działalności dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!