PLAN DLA DĄBIA

Moje działania na rzecz Dąbia w mijającej kadencji Rady Miasta Krakowa:

Modernizacja boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 18

Modernizacja boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 18

Smoczy skwer na Dąbiu Dominik Jaśkowiec Piot Kempf

Mapa projektowa smoczego skweru na Dąbiu

Budowa smoczego skweru w Parku Dąbie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 39

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 39

Inicjatywa przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Dąbie"

Granice sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dąbie

Granice sporządzanego planu miejscowego

W 2016 roku wystąpiłem z inicjatywą objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbie, rok później Rada miasta Krakowa przyjęła uchwałę rozpoczynającą prace nad jego sporządzeniem. Gotowy projekt planu będzie przedstawiony mieszkańcom w przyszłym roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym: przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan obowiązuje powszechnie, jego postanowienia są wiążące dla każdego, oznacza to, że każda decyzja administracyjna (np. pozwolenie na budowę) dotycząca terenu objętego planem musi być zgodna z jego postanowieniami.

Plan zagospodarowania przestrzennego składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta Krakowa i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do tej uchwały. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają. Każdy rysunek planu jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami.

Informacje na temat planu miejscowego Dąbie (kliknij tutaj).

Obszar tzw. Nowego Dąbia, czyli teren znajdujący się na wschód od linii kolejowej do elektrociepłowni Łęg objęty jest obowiązującym planem o nazwie Lema – Staw Dąbski, uchwalonym przez Radę miasta Krakowa w grudniu 2016 r.

Informacje na temat planu miejscowego Lema – Staw Dąbski (kliknij tutaj).

Rocznica egzekucji mieszkańców Dąbia dokonanej przez hitlerowców w 1945 r.

Pamiętajmy o bohaterach

Rok rocznie jako wiceprzewodniczący Rady miasta Krakowa mam zaszczyt składać kwiaty pod pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców Dąbia. Ta styczniowa tragedia była obecna we wspomnieniach i rozmowach rodzinnych, odkąd sięgam pamięcią. Musimy zrobić wszystko, aby pamięć o niej nie zaginęła i godnie czcić zmarłych bohaterów.

Stulecie Klubu Sportowego Dąbski Kraków 

KS Dąbski Kraków 100 lat klubu sportowego rok 2021

W 2021 roku przypada stulecia istnienia zasłużonego krakowskiego klubu sportowego KS Dąbski Kraków, to dobry moment na wsparcie przez samorząd krakowski jego działalności. Konieczna jest modernizacja infrastruktury sportowej w tym wykonanie oświetlenia boiska oraz modernizacja boiska treningowego w tym wykonanie na nim sztucznej nawierzchni.

 ZIELONE DĄBIE - DZIAŁANIA NA KOLEJNĄ KADENCJĘ KRAKOWSKIEGO SAMORZĄDU

Powiększenie Parku Dąbie

Jednym z priorytetowych działań jest powiększenie terenu Parku Dąbie o działkę przy ul. Widok, celem budowy na niej siłowni sportowej.

Moim bardzo ważnym zadaniem w przyszłej kadencji Rady miasta Krakowa będzie przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji Parku Dąbie.

Pierwsze działania już się rozpoczęły, doprowadziłem do budowy Smoczego Skweru w pobliżu stopnia wodnego Dąbie. Wiele nowych nasadzeń wykonał Zarząd Zieleni Miejskiej, w ramach praktyk studenckich została opracowana koncepcja rewitalizacji parku, niedługo oba brzegi Białuchy połączy kładka pieszo-rowerowa. Chciałbym doprowadzić te wszystkie działania do końca, tak aby kompleksowa rewitalizacja parku stał się faktem. Park Dąbie powinien stać się wizytówką nie tylko osiedla, ale i całego miasta.

Wzorem Parku Reduta to Państwo jako mieszkańcy będą mieli decydujący wpływ na ostateczny jego wygląd. Wypracujemy go wspólnie w ramach warsztatów projektowych. Chciałbym, aby teren Parku Dąbie został powiększony zarówno o niezabudowaną działkę przy ul. Widok jak też teren po drugiej stronie rzeki Białuchy. Wystąpiłem z wnioskiem o ochronę jako użytku leśnego zadrzewień przy ul. Niepołomskiej z myślą o włączenie ich w granice Parku Dąbie.

 Jedna z koncepcji projektowych Parku Dąbie:

 

Koncepcja projektowa Parku Dąbie

 

Koncepcja projektowa Parku Dąbie

 

Koncepcja projektowa Parku Dąbie  

Koncepcja projektowa Parku Dąbie

 

 Kliknij ikony, aby pobrać wizualizacje (format jpg).
 

LINEARNY PARK RZECZNY BULWARY BIAŁUCHY

Ujście Białuchy do Wisły

Jedno z magicznych miejsc na Dąbiu ujście Białuchy do Wisły

To jeden z moich sztandarowych projektów na nową kadencję krakowskiego samorządu. Proponuję odmienne od dotychczasowego podejście do problematyki zagospodarowania brzegów rzeki Białuchy. W oparciu o tereny publiczne będące we władaniu Skarbu Państwa oraz Miasta Krakowa można zbudować trzy bulwary. Dwa z nich znajdowałyby się na terenie Dzielnicy II Grzegórzki: Bulwar Dąbie i Bulwar Olsza, jeden (Bulwar Wiśniowa) położony byłby na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Obejście terenu zamkniętego dawnych zakładów farmaceutycznych Polfa nastąpiłoby ciągiem spacerowym wzdłuż nowej ul. Łaszkiewicza i projektowanym przejściem podziemnym pod nasypem kolejowym na wysokości ul. Lotniczej. Bulwary z oświetlonymi chodnikami, drogą rowerową oraz infrastrukturą rekreacyjną taką jak: urządzenia siłowe, ścieżki sportowe, place zabaw, place do gry etc. stanowiłyby miejsce wypoczynku mieszkańców obydwu śródmiejskich dzielnic.

Dzięki mojemu projektowi mieszkańcy Dąbia uzyskają nowe, bardzo atrakcyjne tereny zielone będące przedłużeniem już istniejącego Parku Dąbie i Bulwarów Wisły. Spacerując lub jadąc rowerem wzdłuż Białuchy, będzie można wśród zieleni dotrzeć do północnych granic miasta w rejonie Witkowic i Prądnika Czerwonego.

Ochrona terenu przyszłych bulwarów została zapewniona w ramach uchwalonego przez Radę miasta Krakowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta (tereny nr: 59 i 60) oraz przewidziana jest w sporządzanym z mojej inicjatywy planie miejscowym dla osiedla Dąbie.

Więcej nt. Bulwarów Białuchy (kliknij tutaj).

REWITALIZACJA PARKU LOTNIKÓW POLSKICH

Koncepcja projektowa Parku Lotników Polskich

Fragment koncepcji rewitalizacji Parku Lotników Polskich

Trwa prowadzona pod nadzorem Zarządu Zielni Miejskiej w Krakowie kompleksowa rewitalizacja Parku Lotników Polskich, za kwotę blisko 10 mln. złotych zmieni się całkowicie oblicze tego największego krakowskiego parku. Powstanie staw, plaża, pawilon, plac zabaw, remont alejek, odnowiona fontanna. Wszystkie prace zakończą się w roku 2019.

Postępująca urbanizacja obszaru wokół parku mocno uszczupliła tereny zielone z nim sąsiadujące. Większość prywatnych nieruchomości została przez ich właścicieli sprzedana firmom budowlanym pod realizację kolejnych osiedli mieszkaniowych, dlatego tak ważne jest, aby tereny będące własnością skarbu miasta znalazły się w granicach parku, zapobiegnie to ich zabudowie.

Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony tereny przylegające bezpośrednio do ul. Lema, al. Pokoju i Jana Pawła II, m.in. w najbliższym sąsiedztwie pętli tramwajowej Wieczysta stały się częścią parku.

POSTULATY W ZAKRESIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO:

 Schemat SKA razem z Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa

Schemat Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej razem z Małą Obwodnicą Kolejową i przystankiem Dąbie

Dostosować Małą Obwodnicę Kolejową do potrzeb Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zrealizować przystanki SKA: Kraków - Dąbie i Kraków - Olsza.

Przebudować ciąg drogowy ulic: Kosynierów i Dąbskiej, wykonać brakujące chodniki oraz wykonać remont nawierzchni tych ulic. Kontynuować remonty nakładkowe dróg lokalnych.

Przeprowadzić rzetelne konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla nt. poszerzenia strefy płatnego parkowania o teren Dąbia. Konsultacje powinny uwzględniać wszystkie korzyści i niekorzyści płynące z przyjęcia takiego rozwiązania. 

Aktualności dotyczące mojej działalności dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!